Автобіографія ::: Творчість ::: Контакти
 
 

УSМІХНЕНІ ZЛИДНІ

УSМІХНЕНІ ZЛИДНІ

ББК 84 (4УКР) 6

Я 73

© Іван Ярич, 2009.

Іван Ярич

Літературно-художнє видання

Іван ЯРИЧ

Уsміхнені zлидні

Літературна редакція авторська

Художнє оформлення автора

Коректор Ярослава Ярич

Здано до складання 27.06.09. Підписано до друку 13.10.09.

Формат 60x84 1/16. Папір офсетний. Друк офсетний.

Гарнітура "Times New Roman". Ум. друк. арк. 10,46

Тираж 300 прим. Зам. 24.

Ярич І.

Я 73 Уsміхнені zлидні. _ Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. _ ХХХ с.

ББК 84 (4УКР) 6

Івано-Франківськ

Місто НВ

2009


(с) 1993-2017, Іван Ярич, Всі права застережено
Зроблено: DOTLABS